خدمات خرید کامنت اینستاگرام

قیمت سرویسهای خرید کامنت اینستاگرام ایرانی لایک به شرح زیر می باشد.

خرید کامنت ایرانی
350 تومان
1 عدد
خرید کامنت توسط افراد تیک آبی
64,500 تومان
1 عدد
امتیازت چنده برای این صفحه؟